• Система забезпечення якості освіти

НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ

Закон України "Про фахову передвищу освіту" Стаття 17:

2. Система забезпечення закладами фахової передвищої освіти якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти (внутрішня система забезпечення якості освіти) включає:

1) визначення та оприлюднення політики, принципів та процедур забезпечення якості фахової передвищої освіти, що інтегровані до загальної системи управління закладом фахової передвищої освіти, узгоджені з його стратегією і передбачають залучення внутрішніх та зовнішніх заінтересованих сторін;

2) визначення і послідовне дотримання процедур розроблення освітньо-професійних програм, які забезпечують відповідність їх змісту стандартам фахової передвищої освіти (професійним стандартам - за наявності), декларованим цілям, урахування позицій заінтересованих сторін, чітке визначення кваліфікацій, що присуджуються та/або присвоюються, які мають бути узгоджені з Національною рамкою кваліфікацій;

3) здійснення за участю здобувачів освіти моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм з метою гарантування досягнення встановлених для них цілей та їх відповідності потребам здобувачів фахової передвищої освіти і суспільства, включаючи опитування здобувачів фахової передвищої освіти;

4) забезпечення дотримання вимог правової визначеності, оприлюднення та послідовного дотримання нормативних документів закладу фахової передвищої освіти, що регулюють усі стадії підготовки здобувачів фахової передвищої освіти (прийом на навчання, організація освітнього процесу, визнання результатів навчання, переведення, відрахування, атестація тощо);

5) забезпечення релевантності, надійності, прозорості та об’єктивності оцінювання, що здійснюється у рамках освітнього процесу;

6) визначення та послідовне дотримання вимог щодо компетентності педагогічних (науково-педагогічних) працівників, застосовування чесних і прозорих правил прийняття на роботу та безперервного професійного розвитку персоналу;

7) забезпечення необхідного фінансування освітньої та викладацької діяльності, а також адекватних та доступних освітніх ресурсів і підтримки здобувачів фахової передвищої освіти за кожною освітньо-професійною програмою;

8) забезпечення збирання, аналізу і використання відповідної інформації для ефективного управління освітньо-професійними програмами та іншою діяльністю закладу;

9) забезпечення публічної, зрозумілої, точної, об’єктивної, своєчасної та легкодоступної інформації про діяльність закладу та всі освітньо-професійні програми, умови і процедури присвоєння ступеня фахової передвищої освіти та кваліфікацій;

10) забезпечення дотримання академічної доброчесності працівниками закладу фахової передвищої освіти та здобувачами фахової передвищої освіти, у тому числі створення і забезпечення функціонування ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату та інших порушень академічної доброчесності, притягнення порушників до академічної відповідальності;

11) періодичне проходження процедури зовнішнього забезпечення якості фахової передвищої освіти;

12) залучення здобувачів фахової передвищої освіти та роботодавців як повноправних партнерів до процедур і заходів забезпечення якості освіти;

13) забезпечення дотримання студентоорієнтованого навчання в освітньому процесі;

14) здійснення інших процедур і заходів, визначених законодавством, установчими документами закладів фахової передвищої освіти або відповідно до них.СИСТЕМА ВНУТРІШНЬОГО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЯКОСТІ ОСВІТИ

Принципи забезпечення якості освіти:

 • відповідність європейським та національним стандартам якості фахової передвищої освіти
 • втономія закладу освіти, який несе відповідальність за забезпечення якості освітньої діяльності та якості фахової передвищої освіти;
 • здійснення моніторингу якості;
 • системний підхід, який передбачає управління якістю на всіх стадіях освітнього процесу;
 • постійне підвищення якості освітнього процесу;
 • залучення студентів, роботодавців та інших зацікавлених сторін до процесу забезпечення якості фахової передвищої освіти;
 • відкритість інформації на всіх етапах забезпечення якості.

Процедури забезпечення якості освіти:

 • удосконалення планування освітньої діяльності: моніторинг та періодичне оновлення освітньо-професійних програм;
 • якісний відбір контингенту здобувачів фахової передвищої освіти освітнього-професійного ступеню фаховий молодший бакалавр;
 • збільшення частки викладачів з науковими ступенями, вищою педагогічною категорією та педагогічними званнями в складі випускаючих циклових комісій ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ»;
 • удосконалення матеріально-технічної та навчально-методичної баз для реалізації освітнього процесу;
 • забезпечення необхідних ресурсів для підтримки здобувачів передвищої освіти за освітньо-професійний ступенем фаховий молодший бакалавр;
 • розвиток інформаційних систем з метою підвищення ефективності управління освітнім процесом;
 • забезпечення публічності інформації про діяльність ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ»;
 • створення ефективної системи запобігання та виявлення академічного плагіату у наукових, методичних та навчальних працях працівників ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ» та здобувачів фахової передвищої освіти;
 • створення ефективної системи запобігання корупції та хабарництву в освітньому процесі в ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ».

Процедури розробки, моніторингу та періодичного перегляду освітньо-професійних програм:

Розробка, моніторинг та періодичний перегляд освітньо-професійних програм проводиться за вимогами Положення про освітньо-професійні програми у ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ», яким регламентується порядок розроблення, затвердження, моніторингу, перегляду та оновлення освітньо-професійних програм. Критерії, за якими відбувається перегляд освітньо-професійної програми, формулюються як результат зворотного зв’язку із педагогічними працівниками, студентами, випускниками, роботодавцями, так і внаслідок прогнозування розвитку галузі, потреб суспільства та ринку праці.

Показниками сучасності освітньо-професійної програми є:

 • оновлюваність;
 • участь роботодавців у розробці та внесенні змін в освітньо-професійну програму;
 • рівень задоволеності випускників змістом освітньо-професійної програми;
 • відгуки роботодавців про рівень підготовки випускників.

Щорічне оцінювання здобувачів освіти:

Оцінювання знань та практичних умінь студентів здійснюється у ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ» на підставі положення про організацію освітнього процесу, положення про проведення поточного та підсумкового контролю знань студентів, положення про екзаменаційну комісію та інші документи.Система оцінювання якості підготовки студентів включає: поточний, рубіжний, семестровий, підсумковий контроль та атестацію здобувачів фахової передвищої освіти, які здобувають ступінь фахового молодшого бакалавра.

Підвищення кваліфікації педагогічних працівників:

Викладацький склад ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ» підвищує кваліфікацію за різними формами підвищення кваліфікації педагогічних працівників не рідше одного разу на 5 років. У самому коледжі реалізуються форми підвищення педагогічної майстерності через семінари, майстер-класи, тренінги, конференції, вебінари, круглі столи, школи молодого викладача тощо.

Ресурси для організації освітнього процесу у ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ»:

 • навчальний план;
 • робочий навчальний план;
 • робочі програми навчальних дисциплін та практик.

Відповідно до діючих ліцензійних умов:

 • належне навчально-методичне забезпечення (комплекси) навчальних дисциплін;
 • сучасні інформаційні джерела та комп’ютерна техніка;
 • бібліотека із сучасною навчальною літературою, науковими, довідниковими та фаховими періодичними виданнями;
 • інформаційно-комунікаційні засоби зв’язку;
 • наявність баз для проведення всіх видів практики;
 • кадрове забезпечення викладання навчальних дисциплін.

Інформаційні системи для ефективного управління освітнім процесом:

 • Електронна система збору і аналізу інформації (ЄДЕБО).
 • Система електронного документообігу.
 • Електронна скринька.
 • Електронна платформа Moodle.
 • Прикладні програми Google та Microsoft.
 • Програма ZOOM.

Публічність інформації про освітньо-професійну програму:

Наявність офіційного сайту ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ» на якому оприлюднюються: положення коледжу; положення про організацію освітнього процесу та інші положення, що регламентують діяльність коледжу; правила прийому; ступені освіти, за якими проводиться підготовка фахівців; дані про освітньо-професійні програми, ліцензії тощо.

Забезпечення дотримання академічної доброчесності:

Розроблене та діє положення про академічну доброчесність учасників освітнього процесу у ВСП «Путивльський фаховий коледж СНАУ».

Процедури та заходи:

 • формування колективу закладу освіти, який не сприймає і не допускає академічну нечесність;
 • створення умов нетерпимості до випадків академічного плагіату;
 • перевірка робіт на плагіат;
 • виявлення та притягнення до відповідальності винних у академічному плагіаті.

ВНУТРІШНЯ ДОКУМЕНТАЦІЯ


РЕЗУЛЬТАТИ МОНІТОРИНГУ ЯКОСТІ ОСВІТИ