• Академічна мобільність 

ЦІЛІ ТА ЗАВДАННЯ АКАДЕМІЧНОЇ МОБІЛЬНОСТІ

Основними цілями академічної мобільності здобувачів освіти коледжу є:

 • інтеграція України в Європейський простір вищої освіти та Європейський дослідницький простір;
 • обмін передовими практиками та досвідом у сферах освіти і науки;
 • модернізація системи освіти;
 • цифровізація навчання та управління;
 • підвищення якості освіти та ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоспроможності освітньо-наукової спільноти України;
 • розвиток професійних навичок та особистісних якостей учасників академічної мобільності;
 • поглиблення співробітництва з міжнародними партнерами у сферах освіти і науки;
 • підтримка соціальних, економічних, культурних взаємовідносин та зав’язків з іншими країнами.

Основними завданнями академічної мобільності здобувачів освіти коледжу є:

 • підвищення рівня теоретичної та практичної підготовки,
 • професійної майстерності учасників академічної мобільності;
 • отримання міжнародного досвіду провадження викладацької, наукової, науково-технічної діяльності та доступу до європейської та світової дослідницької інфраструктури;
 • реалізація спільних наукових, науково-технічних та/або освітніх проектів; підвищення рівня володіння іноземними мовами;
 • популяризація української мови, культури, поглиблення знань про культуру інших країн;
 • підвищення якості фахової передвищої та вищої освіти;
 • підвищення ефективності наукових досліджень;
 • підвищення конкурентоздатності випускників Коледжу на українському та міжнародному ринках освітніх послуг та праці;
 • збагачення індивідуального досвіду здобувачів освіти щодо інших моделей створення та поширення знань;
 • залучення світового інтелектуального потенціалу до вітчизняного освітнього процесу на основі двосторонніх та багатосторонніх угод між закладами фахової передвищої та вищої освіти-партнерами;
 • встановлення внутрішніх та зовнішніх інтеграційних зав’язків;

Академічна мобільність здобувачів освіти здійснюється на підставі укладення угод про співробітництво між Коледжем та іншим закладом фахової передвищої та вищої освіти України, між Коледжем та групою закладів фахової перед вищої та вищої освіти різних країн за узгодженими та затвердженими в установленому порядку індивідуальними навчальними планами/графіками здобувачів освіти та програмами навчальних дисциплін, а також в рамках міжурядових угод про співробітництво в галузі освіти.


НОРМАТИВНІ ДОКУМЕНТИ